Programma van eisen archeologisch onderzoek


In een Programma van Eisen (PvE) staan het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord. Het PvE kan worden beschouwd als basisdocument voor archeologisch onderzoek. Het dient te worden opgesteld volgens een format dat onderdeel vormt van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Ik heb ruime ervaring met het opstellen van PvE’s, waaronder die voor onderzoek van meerperioden vindplaatsen en gebieden waar de archeologische resten zich op diverse niveaus in de ondergrond bevinden, wat vaak voorkomt in onze Nederlandse delta.

Ewijk Ecowieck

Een programma van eisen voor de opgraving van 1,1 ha met resten van bewoning en begraving uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen, gelegen op een stroomgordel en in een restgeul.

Culemborg Parijsch Zuid vindplaats 62

Een programma van eisen voor de opgraving van 0,9 ha met resten van bewoning en begraving uit de bronstijd en de ijzertijd, gelegen op een verlande restgeul en bijbehorende oeverzone.

Wijchen Oostflank

Een programma van eisen voor de opgraving van 1 ha met resten van bewoning en ambachten uit het neolithicum, de bronstijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen, gelegen op een rivierduin.

Contact

Contactformulier