Beheer en behoud van archeologische waarden


Mijn eerste grootschalige ervaring met beheer en behoud heb ik opgedaan bij de toenmalige stichting Archeologische Monumentenwacht, die zich specifiek richtte op duurzaam behoud van archeologische terreinen. Het inspecteren en monitoren van honderden uiteenlopende archeologische objecten en vindplaatsen in het gevarieerde Nederlandse landschap in alle seizoenen, was niet alleen een goede leerschool maar heeft me er ook op gewezen om waar mogelijk te streven naar behoud van archeologische waarden.

Agnes Monkelbaan

Inspectie en klein onderhoud terreinen Natuurmonumenten

Voor Natuurmonumenten heb ik bijgedragen aan het opstellen van archeologische basisbeschrijvingen en uitvoeren van inspecties voor alle terreinen van archeologische waarde gelegen in hun bezit. In aanvulling op archeologische gegevens werden hierbij onder meer de landschappelijke ligging, de begroeiing en de staat van het terrein beschreven, en voorzien van advies omtrent beheer- en onderhoudsmaatregelen. Gedurende het veldwerk vond overleg plaats met regionale contactpersonen van Natuurmonumenten. De basisbeschrijving vormde de opmaat voor een periodieke inspectie van de terreinen en functioneert dus als een nulmeting.

Archeologische basisbeschrijving terreinen Staatsbosbeheer

Voor Staatsbosbeheer heb ik een format voor archeologische basisbeschrijvingen ontwikkeld dat vervolgens is gebruikt voor alle in eigendom zijnde terreinen van zeer hoge archeologische waarde, al dan niet beschermd. Daartoe is ook een registratiesysteem ontwikkeld dat aansloot bij het GIS-systeem, zodat de data digitaal kon worden ontsloten en te raadplegen was voor iedere medewerker. Deze gegevens vormden de start voor een periodieke inspectie van de terreinen, zodat de huidige staat van een terrein kon worden vergeleken met de basisbeschrijving en beheermaatregelen al dan niet aangepast konden worden.

Frank Stevens

Nulmeting archeologische rijksmonumenten

In opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een nulmeting uitgevoerd naar de staat en conservering van alle beschermde archeologische rijksmonumenten op landbodems in Nederland. Honderden monumenten, zoals hunebedden, grafheuvels, vliedbergen en nederzettingen zijn visueel geïnspecteerd. Bij een deel is ook een booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met BAAC en De Steekproef. D7 archeologie was betrokken als inhoudelijk projectleider, wegens ervaring met vergelijkbare projecten.

Contact

Contactformulier