Archeologisch advies


Iedereen kan te maken krijgen met Archeologische Monumentenzorg, vaak door het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Naast kennis over wet- en regelgeving en archeologiebeleid, komt er ook specialistische kennis kijken bij de afwegingen voor een passende invulling van deze zorgplicht. D7 archeologie heeft ruime ervaring op dit gebied, door de advisering van zowel overheden als particulieren en bedrijven (onder meer door second opinions).

Gemeenten regio Nijmegen

Ik adviseer de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen en vorm een achtervang voor de gemeentelijk archeoloog van Druten en Wijchen. Mijn werkzaamheden bestaan uit beleidsadvies, waaronder op het terrein van de Omgevingswet, en de uitvoering van wettelijk noodzakelijke taken, zoals het meewegen van archeologie in nieuwe ruimtelijke plannen en het toetsen van rapporten in het kader van bestemmingsplanwijzigingen en aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen. Daarbij hou ik contact met de provincie, gemeente- en regioarcheologen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de uitvoerende bedrijven. De gemeenten streven naar een beter behoud en begrip van de archeologische waarden in de regio. Dit wordt gerealiseerd door onder meer het opzetten van publieksgerichte activiteiten, zoals het ontwikkelen van informatie- en educatiemateriaal, en de organisatie van exposities.

LOS stadomland

Rijkswaterstaat, Joop van Houdt

Rijkswaterstaat regio’s

Als senior-adviseur bij de afdeling Water Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat heb ik de landelijke Rijkswaterstaatregio’s geadviseerd over de archeologische monumentenzorg bij beheer- en onderhoudsprojecten, zoals groot onderhoud van het Noordervaart kanaal en de snelwegen A50 en N36, en de realisatie van infrastructuur in land- en waterbodems, waaronder A2 Vonderen Kerensheide, A4 Haaglanden en Houten Hooipolder A27. Aanvullend heb ik bijdragen geleverd aan diverse kaders en richtlijnen met betrekking tot het archeologische proces en de vigerende wet- en regelgeving, zoals in het Nationaal Water Programma en de Bouwstenen Regionale Energie Strategie.

Provincie Gelderland plan van aanpak verkenning en kartering limesterreinen

Vooruitlopend op de voordracht van de Romeinse rijksgrens de ‘Limes’ als Unesco Werelderfgoed, heeft in de provincie Gelderland onderzoek plaatsgevonden om de daar gelegen terreinen met onder andere militaire resten en bijbehorende infrastructuur, nader te inventariseren en waarderen, om duidelijkheid te verkrijgen over de planologisch te beschermen zones. Voor dit onderzoek heb ik met een bodemkundig specialist een plan van aanpak voor de verkenning en kartering van de terreinen opgesteld. Daarin stonden onder meer parameters volgens welke de terreinen worden beschreven en de wijze waarop de gegevens verkregen worden; advies over noodzaak, aard en omvang van het eventueel benodigde veldonderzoek per terrein, onderzoeksvragen per terrein; inzicht in de rol van het bevoegd gezag voor dit veldonderzoek, advies over de wijze waarop de omliggende Limeszone beter begrensd kan worden en een inschatting van het benodigde onderzoeksbudget.

Wouter Hinrichs

Contact

Contactformulier