Aanvraag monumentenvergunning


Totdat de Omgevingswet in werking treedt, is voor ingrepen ter plaatse van een archeologisch rijksmonument een aparte monumentenvergunning noodzakelijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verstrekt deze vergunning. 

De aanvraag dient te worden ingediend bij de gemeente. De RCE toetst de vergunning op volledigheid en beoordeelt deze. Een vooroverleg met de RCE, voorafgaand aan het indienen van de vergunning, leidt in de regel tot een snellere besluitvorming.

D7 archeologie heeft ervaring met dit proces en kan assisteren bij de aanvraag van de monumentenvergunning.

Contact

Contactformulier