Aanbesteding archeologie


Mijn eerste ervaring met de aanbesteding van archeologisch onderzoek heb ik opgedaan bij een aantal grote infrastructurele projecten; de Betuweroute, de HSL zuid/A16, de Hanzelijn en de Afvalwaterzuivering Haagse regio. Later heb ik die kunnen toepassen bij de archeologische monumentenzorg bij de realisatie van woonwijken, bedrijventerreinen en groenvoorzieningen, waaronder Cuijk De Nielt, Culemborg Parijsch, Ewijk Ecowieck, Park Lingezegen. Ik ben verbonden als archeologisch expert aan de Commissie van Aanbestedingsexperts van het Ministerie van Economische Zaken.

Archeologische aanbestedingen Rijkswaterstaat

Voor een uniforme werkwijze in de aanbesteding van archeologische opdrachten binnen Rijkswaterstaat zijn werkpakketten opgesteld voor de uitvoer van bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (boringen, proefsleuven, op- en onderwater onderzoek) in land- en waterbodems. Daarnaast zijn de vraagspecificaties voor archeologie en cultuurhistorie zoals opgenomen in een modelcontract geactualiseerd. Ook is er een online contractpagina archeologie opgesteld met achtergrondinformatie over de archeologische monumentenzorgcyclus en uitvragen in relatie tot het inkoopproces.

Jan Dijkstra

Mikko Kriek

Wijchen Oostflank

In opdracht van de gemeente Wijchen is een BPKV aanbesteding verzorgd voor de opgraving van een complexe vindplaats met resten uit het neolithicum, de bronstijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen, voorafgaand aan de realisatie van woningen en een parkeergarage. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het opstellen van de aanbestedingsleidraad, het bepalen van de gunningscriteria en bijbehorende weging, beoordeling van de inschrijvingen. 

Park 15

In verband met de realisatie van het bedrijvenpark is een EMVI aanbesteding verzorgd voor een proefsleuvenonderzoek zodat daar aanwezige vindplaatsen uit het laatneolithicum - de midden-bronstijd en de ijzertijd-Romeinse tijd gewaardeerd konden worden. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het opstellen van het programma van eisen, de inschrijfstaat en kostenraming, het bepalen van de gunningscriteria en bijbehorende weging en de beoordeling van de inschrijvingen.

ESRI Nederland, AHN

Contact

Contactformulier